สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญหา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชินทอง
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  รักเทพ
 
1. นางสาวนุชนภา  คำผา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   รักษาศีล
2. เด็กชายวรยุทธ  ภักดีราช
 
1. นางสาวปภัสรา  อุดมสิน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  สารีผล
 
1. นางสาวพวรรณตรี  ผ่านคุลี