สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์ชู
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ชิณบุตร
3. เด็กชายวรปรัชญ์  พงษ์สุระ
 
1. นางสาวนุชนภา  คำผา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 31 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีระษา
2. เด็กหญิงนภัสสร  พรมบุญ
 
1. นางสาวปภัสรา  อุดมสิน
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายภานุเดช  สุภาพ
2. เด็กหญิงสุขขวัญ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวเอื้องพรรณ  ทองเปล่ง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ทวีชาติ
2. เด็กชายวัชระ  วรรณพงษ์
3. เด็กหญิงหงสกุล  วงษ์สุนทร
 
1. นายนิสชนัน  ภัทรพงณ์