สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายวิวรรธน์  ศรีมาลา
 
1. นางสาวนุชนภา  คำผา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วิบูลย์จิตต์
 
1. นางสาวนุชนภา  คำผา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มะโนเมือง
2. เด็กหญิงอรพิน  ศรีภูมิ
3. เด็กชายโชคทวี  มีพวก
 
1. นางสาวนุชนภา  คำผา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสุริยันต์  ขำงิ้ว
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวพวรรณตรี  ผ่านคุลี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองเย็น
 
1. นายณฐพัชร์  ดวงนิล