สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายวิวรรธน์  ศรีมาลา
 
1. นางสาวนุชนภา  คำผา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วิบูลย์จิตต์
 
1. นางสาวนุชนภา  คำผา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มะโนเมือง
2. เด็กหญิงอรพิน  ศรีภูมิ
3. เด็กชายโชคทวี  มีพวก
 
1. นางสาวนุชนภา  คำผา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์ชู
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ชิณบุตร
3. เด็กชายวรปรัชญ์  พงษ์สุระ
 
1. นางสาวนุชนภา  คำผา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญหา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชินทอง
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  รักเทพ
 
1. นางสาวนุชนภา  คำผา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวัตร  กิมพล
2. เด็กชายวุฒิชัย  ปาโส
 
1. นางสาวนุชนภา  คำผา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายพีรยุทธ  รุ่งสกุลชัย
 
1. นางสาวพวรรณตรี  ผ่านคุลี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   รักษาศีล
2. เด็กชายวรยุทธ  ภักดีราช
 
1. นางสาวปภัสรา  อุดมสิน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 31 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีระษา
2. เด็กหญิงนภัสสร  พรมบุญ
 
1. นางสาวปภัสรา  อุดมสิน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสุริยันต์  ขำงิ้ว
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวพวรรณตรี  ผ่านคุลี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  สารีผล
 
1. นางสาวพวรรณตรี  ผ่านคุลี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองเย็น
 
1. นายณฐพัชร์  ดวงนิล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  พรมกลาง
 
1. นางนภาพร  ไหมพูล
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายญาณวรุตม์  หงษ์ภู
2. เด็กหญิงพัชรีพร  เพิ่มพูล
3. เด็กชายวุฒิปกรณ์  ปกรณ์ประเสริฐ
4. เด็กชายหลักทรัพย์  ดาดิน
5. เด็กหญิงอริศรา  รักษาเขตต์
6. เด็กหญิงอัมผวรรณ  รองผึ้ง
 
1. นางสาวเอื้องพรรณ  ทองเปล่ง
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายภานุเดช  สุภาพ
2. เด็กหญิงสุขขวัญ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวเอื้องพรรณ  ทองเปล่ง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ทวีชาติ
2. เด็กชายวัชระ  วรรณพงษ์
3. เด็กหญิงหงสกุล  วงษ์สุนทร
 
1. นายนิสชนัน  ภัทรพงณ์