สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุกเสม็ด สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคำภีร์  เรืองชัย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ขำสำอางค์
 
1. นางประมิน  สุริยะวงค์
2. นางกฤษณา  โล่สุวรรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.33 ทอง 6 1. เด็กชายวรฤทธิ์   จันตะนี
2. เด็กหญิงเกวลิน   จิราษฎณ์
 
1. นางสุปราณี  พวงเพชร
2. นางพรทิพย์  หุ่นสะดี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกรดา  เทียมวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิมา  เพชรศร
3. เด็กชายสมคิด  ฉัตรอินทร์
4. เด็กชายอดิศร  ชัยทิพย์
5. เด็กหญิงอารียา  โยวะบุตร
6. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  จิตจำศรี
 
1. นางหัสดา  โพธิทะเล
2. นางนาตยา  ดำรงค์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยพล  บัณฑิตา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รักขาว
3. เด็กชายนัทวุฒิ  สังขปัญญา
4. เด็กหญิงภัสสร  นิลซา
5. เด็กชายวีรศักดิ์  ยังทรัพย์
6. เด็กหญิงเมขลา  แฃ่เยื้อ
 
1. นางหัสดา  โพธิทะเล
2. พันจ่าเอกเศรษฐการ  โพธิทะเล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงทยิดา  อินขำ
2. เด็กหญิงนันธิวา  ศรีนพรม
3. เด็กหญิงโชติกา  คำพา
 
1. นางปิ่นทอง  นิ่มนุช
2. นางกุสุมา  คูณขาว