สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุกเสม็ด สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 36 1. เด็กชายอนุพงศ์  รอดจาก
 
1. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมงคล  แก้วอำภัย
2. เด็กชายไชยภัทร  นามเดช
 
1. นางประมิน  สุริยะวงค์
2. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัทริกา  นันทชัยพิทักษ์
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  จันตะนี
 
1. นางพรทิพย์  หุ่นสะดี
2. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 34 1. เด็กชายเอกพงษ์  เทียนศรี
 
1. นางกุสุมา  คูณขาว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายธนากร  ศรีเสริม
2. เด็กชายวีระยุทธ์  นาวารัตน์
3. เด็กหญิงไปรยา  หมายดี
 
1. นางกุสุมา  คูณขาว
2. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงประภาพร  หมายดี
2. เด็กชายปัญจรัตน์  ทิวา
3. เด็กชายภาณุ  ทบอาจ
 
1. นางกฤษณา  โล่สุวรรณ์
2. นางประมิน  สุริยะวงค์
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 31 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สัตตะบุตร
2. เด็กชายวริทธิ์  คงวิลัย
3. เด็กหญิงเจณิสตา  ห้ากลิ่น
 
1. นางปิ่นทอง  นิ่มนุช
2. นางนาตยา  ดำรงค์