สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุกเสม็ด สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงพรชีรา  คงวิลัย
 
1. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เรืองสวัสดิ์
2. เด็กชายอนุเดช  เรืองโหรา
 
1. นางกฤษณา  โล่สุวรรณ์
2. นางประมิน  สุริยะวงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กชายชัชชัย  กำลัง
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  โพธิ์ทอง
 
1. นางกุสุมา  คูณขาว
2. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภู่ฉัตร
 
1. นางกุสุมา  คูณขาว
2. นางประมิน  สุริยะวงค์