สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุกเสม็ด สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงพรชีรา  คงวิลัย
 
1. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 36 1. เด็กชายอนุพงศ์  รอดจาก
 
1. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายบุญญกร  สุวรรณธะมาลา
 
1. นางกฤษณา  โล่สุวรรณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมงคล  แก้วอำภัย
2. เด็กชายไชยภัทร  นามเดช
 
1. นางประมิน  สุริยะวงค์
2. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคำภีร์  เรืองชัย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ขำสำอางค์
 
1. นางประมิน  สุริยะวงค์
2. นางกฤษณา  โล่สุวรรณ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เรืองสวัสดิ์
2. เด็กชายอนุเดช  เรืองโหรา
 
1. นางกฤษณา  โล่สุวรรณ์
2. นางประมิน  สุริยะวงค์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.33 ทอง 6 1. เด็กชายวรฤทธิ์   จันตะนี
2. เด็กหญิงเกวลิน   จิราษฎณ์
 
1. นางสุปราณี  พวงเพชร
2. นางพรทิพย์  หุ่นสะดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัทริกา  นันทชัยพิทักษ์
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  จันตะนี
 
1. นางพรทิพย์  หุ่นสะดี
2. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 34 1. เด็กชายเอกพงษ์  เทียนศรี
 
1. นางกุสุมา  คูณขาว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  มาตสมบัติ
 
1. นางกุสุมา  คูณขาว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กชายชัชชัย  กำลัง
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  โพธิ์ทอง
 
1. นางกุสุมา  คูณขาว
2. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภู่ฉัตร
 
1. นางกุสุมา  คูณขาว
2. นางประมิน  สุริยะวงค์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายธนากร  ศรีเสริม
2. เด็กชายวีระยุทธ์  นาวารัตน์
3. เด็กหญิงไปรยา  หมายดี
 
1. นางกุสุมา  คูณขาว
2. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงประภาพร  หมายดี
2. เด็กชายปัญจรัตน์  ทิวา
3. เด็กชายภาณุ  ทบอาจ
 
1. นางกฤษณา  โล่สุวรรณ์
2. นางประมิน  สุริยะวงค์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวรรณิสา  เนียมสวรรค์
 
1. นางสาวชัชสยา  ทรัพย์สิน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกรดา  เทียมวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิมา  เพชรศร
3. เด็กชายสมคิด  ฉัตรอินทร์
4. เด็กชายอดิศร  ชัยทิพย์
5. เด็กหญิงอารียา  โยวะบุตร
6. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  จิตจำศรี
 
1. นางหัสดา  โพธิทะเล
2. นางนาตยา  ดำรงค์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยพล  บัณฑิตา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รักขาว
3. เด็กชายนัทวุฒิ  สังขปัญญา
4. เด็กหญิงภัสสร  นิลซา
5. เด็กชายวีรศักดิ์  ยังทรัพย์
6. เด็กหญิงเมขลา  แฃ่เยื้อ
 
1. นางหัสดา  โพธิทะเล
2. พันจ่าเอกเศรษฐการ  โพธิทะเล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงทยิดา  อินขำ
2. เด็กหญิงนันธิวา  ศรีนพรม
3. เด็กหญิงโชติกา  คำพา
 
1. นางปิ่นทอง  นิ่มนุช
2. นางกุสุมา  คูณขาว
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 -    
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 31 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สัตตะบุตร
2. เด็กชายวริทธิ์  คงวิลัย
3. เด็กหญิงเจณิสตา  ห้ากลิ่น
 
1. นางปิ่นทอง  นิ่มนุช
2. นางนาตยา  ดำรงค์