สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายธีรภัทร  ติอิน
 
1. นางนารี  ผลไธสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายจักกฤษ  พกกลาง
 
1. นายสมบัติ  แก้วปทุม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 48.33 เข้าร่วม 63 1. เด็กชายยุทธศิลป์   จำปาอ่อน
2. เด็กหญิงอัจฉรา  อร่ามดวง
 
1. นางสุภาภรณ์  ครุฑบิน
2. นางรับพร  ทั่วดาว