สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายธีรภัทร  ติอิน
 
1. นางนารี  ผลไธสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายจักกฤษ  พกกลาง
 
1. นายสมบัติ  แก้วปทุม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 48.33 เข้าร่วม 63 1. เด็กชายยุทธศิลป์   จำปาอ่อน
2. เด็กหญิงอัจฉรา  อร่ามดวง
 
1. นางสุภาภรณ์  ครุฑบิน
2. นางรับพร  ทั่วดาว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  ติอิน
2. เด็กชายวสันต์  จะยี
 
1. นางนารี  ผลไธสง
2. นางบุษบงค์   โพธิรอด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรีกานต์  สุขขจร
2. เด็กหญิงอรทัย  คำดวง
 
1. นางนารี  ผลไธสง
2. นางบุษบงค์  โพธิรอด
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงอติพร  จินดานิล
 
1. นางรับพร  ทั่วดาว
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงพลอย  วรรณาไทร
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ไฝงาม
3. เด็กชายเจษฎา  ฝังฝน
 
1. นางบุษบงค์  โพธิรอด
2. นางสาววลัยภรณ์  แก้วมงคล
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดเวียง
2. เด็กหญิงณิชากร  มาชื่น
3. เด็กหญิงวิภาวี  ทองนวล
 
1. นางสาวจินตนา  ชูเศียร
2. นางฐิติมาวัลย์  นารีจันทร์