สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 18 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  งามสามยา
 
1. นางสุภาวรรณ  สิทธิชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายล้อมพงศ์  ไทยแป้น
2. เด็กชายวิศรุต  รุ่งรัศมี
 
1. นางถนิมา  ประมาณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปรมแปลก
2. เด็กหญิงซันบีญา  วงษ์สมัน
3. เด็กหญิงปณัฎฎา  เดชบุรัมย์
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนสุข
5. เด็กหญิงวรัชญา  เสือหลง
 
1. นางสาวจุไลพร  ธรรมเชียง
2. นางสาววรรณวิไล  ศรีสุพัฒน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสรา  อินทร์สิงห์
2. เด็กชายนิติธร  สุขหิรัญ
3. เด็กชายมูฮำหมัด ฮาฟิช  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงรัตนาพร  แสนสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวจุไลพร  ธรรมเชียง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมภพ  มูลเอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์  โฮเม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงมะไล
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ยิ้มม่วง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  มีแค
 
1. นางสิริทิพย์  สุระกุล
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 5 1. เด็กชายชลภัทร  เปลี่ยนปรีชา
2. เด็กหญิงรัฐฐา  ม่วงไม้
3. เด็กชายวรรณชณะ  พิมทอง
 
1. นางธนัชชา  แสงนิล
2. นางสิริทิพย์  สุระกุล
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุทธา
2. เด็กหญิงนลิน  ประทุมมา
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ   ศรีสุทธา
 
1. นางธนัชชา  แสงนิล
2. นางสิริทิพย์  สุระกุล
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงรัชติการณ์  กล่านณรงค์
 
1. นางสิริทิพย์  สุระกุล