สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ลุพิมาน
 
1. นางสุภาวรรณ  สิทธิชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ด้วงจันทร์
 
1. นางสุภาวรรณ  สิทธิชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงดาราพร  แสนยากร
 
1. นางสุภาวรรณ  สิทธิชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เหมสงวน
 
1. นางสุภาวรรณ  สิทธิชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  กัลยา
2. เด็กชายสุรสีห์  แสนคำ
3. เด็กชายสุเมธ  คุ้มประยูร
 
1. นางถนิมา  ประมาณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดีตาครบ
2. เด็กชายผดุงเดช  เกตุหอม
3. เด็กชายพงศธร  ถังนอก
 
1. นางสาวจตุพร  สุทธิสอาด
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่องศิริ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  เพ็งหนู
 
1. นางถนิมา  ประมาณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายวันชนะ  อรุณวัฒน์
2. เด็กชายอัศนี  ศรีวัฒนะ
3. เด็กหญิงโชติกา  หม้อทอง
 
1. นางพรดี  บัณฑิตย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิทธิคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์  โฮเม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงภัชราภา  สิทธิคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์  โฮเม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  พลเสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์  โฮเม
 
12 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 32 1. เด็กหญิงกุลปรียา  อุดพรม
2. เด็กหญิงเขมสิริ  น้อยพลี
 
1. นางจารุวัน  เดชบุรัมย์