สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญลอด
 
1. นางสุภาวรรณ  สิทธิชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนีรชา  มีพวงผล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หล่อเหลี่ยม
3. เด็กหญิงพุทธาภรณ์  มาลัย
 
1. นางณัฏฐา  ศรีนรจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงธนัชชา  ทองทรง
2. เด็กหญิงสุรอยา  วงษ์สมัน
3. เด็กหญิงอักษราภัค  พรมแดง
 
1. นางถนิมา  ประมาณ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมไทย
2. เด็กหญิงพรจรัส  กัลยา
 
1. นายมานัต  เอนกรัตน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงจีรนันท์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงทิพธัญญา  เมฆจันทร์
 
1. นางพรดี  บัณฑิตย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 31 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผลโยธิน
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  โพธิ์ดี
3. เด็กหญิงเขมิกา  ฟูเฟื่อง
 
1. นางพรดี  บัณฑิตย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายตะวัน  ผลโยธิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์  โฮเม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงสิมิลัน  ศุภฤทธิ์
 
1. นางระพีพรรณ  รัตนพันธ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 1. เด็กชายกิตติพศ  งาเนียม
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ปุญญา
 
1. นางจารุวัน  เดชบุรัมย์
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงมุกดาภา  หงษ์ทอง
 
1. นางธนัชชา  แสงนิล