สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ลุพิมาน
 
1. นางสุภาวรรณ  สิทธิชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญลอด
 
1. นางสุภาวรรณ  สิทธิชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ด้วงจันทร์
 
1. นางสุภาวรรณ  สิทธิชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงดาราพร  แสนยากร
 
1. นางสุภาวรรณ  สิทธิชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 18 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  งามสามยา
 
1. นางสุภาวรรณ  สิทธิชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เหมสงวน
 
1. นางสุภาวรรณ  สิทธิชัย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 44 1. เด็กชายชุติพนธ์  ศรีมณี
 
1. นางณัฏฐา  ศรีนรจันทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงธีรพร  โพธิสป
 
1. นางณัฎฐา  ศรีนรจันทร์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนีรชา  มีพวงผล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หล่อเหลี่ยม
3. เด็กหญิงพุทธาภรณ์  มาลัย
 
1. นางณัฏฐา  ศรีนรจันทร์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีวัฒนะ
2. เด็กชายสุริเดช  ยอดเชิงฉลาด
 
1. นางณัฏฐา  ศรีนรจันทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายศุภกิจ  เบญจศาสตร์
 
1. นางณัฏฐา  ศรีนรจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายณัฐยศ  แสงสิงห์
 
1. นางณัฏฐา  ศรีนรจันทร์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงธนัชชา  ทองทรง
2. เด็กหญิงสุรอยา  วงษ์สมัน
3. เด็กหญิงอักษราภัค  พรมแดง
 
1. นางถนิมา  ประมาณ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  กัลยา
2. เด็กชายสุรสีห์  แสนคำ
3. เด็กชายสุเมธ  คุ้มประยูร
 
1. นางถนิมา  ประมาณ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดีตาครบ
2. เด็กชายผดุงเดช  เกตุหอม
3. เด็กชายพงศธร  ถังนอก
 
1. นางสาวจตุพร  สุทธิสอาด
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่องศิริ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  เพ็งหนู
 
1. นางถนิมา  ประมาณ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายล้อมพงศ์  ไทยแป้น
2. เด็กชายวิศรุต  รุ่งรัศมี
 
1. นางถนิมา  ประมาณ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปรมแปลก
2. เด็กหญิงซันบีญา  วงษ์สมัน
3. เด็กหญิงปณัฎฎา  เดชบุรัมย์
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนสุข
5. เด็กหญิงวรัชญา  เสือหลง
 
1. นางสาวจุไลพร  ธรรมเชียง
2. นางสาววรรณวิไล  ศรีสุพัฒน์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสรา  อินทร์สิงห์
2. เด็กชายนิติธร  สุขหิรัญ
3. เด็กชายมูฮำหมัด ฮาฟิช  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงรัตนาพร  แสนสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวจุไลพร  ธรรมเชียง
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมไทย
2. เด็กหญิงพรจรัส  กัลยา
 
1. นายมานัต  เอนกรัตน์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงจีรนันท์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงทิพธัญญา  เมฆจันทร์
 
1. นางพรดี  บัณฑิตย์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนาคม  บุญสม
2. เด็กหญิงภาพร  ลิ่ว
 
1. นางพรดี  บัณฑิตย์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 31 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผลโยธิน
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  โพธิ์ดี
3. เด็กหญิงเขมิกา  ฟูเฟื่อง
 
1. นางพรดี  บัณฑิตย์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายวันชนะ  อรุณวัฒน์
2. เด็กชายอัศนี  ศรีวัฒนะ
3. เด็กหญิงโชติกา  หม้อทอง
 
1. นางพรดี  บัณฑิตย์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายตะวัน  ผลโยธิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์  โฮเม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมภพ  มูลเอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์  โฮเม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิทธิคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์  โฮเม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงภัชราภา  สิทธิคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์  โฮเม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  พลเสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์  โฮเม
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงสิมิลัน  ศุภฤทธิ์
 
1. นางระพีพรรณ  รัตนพันธ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเลิศวิทย์  ผุยเดช
 
1. นางระพีพรรณ  รัตนพันธ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายธนกร  รัศมี
 
1. นางระพีพรรณ  รัตนพันธ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงสวรส  ช่วยโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  รุ่งเรือง
 
1. นางระพีพรรณ  รัตนพันธ์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงสิมิลัน  ศุภฤทธิ์
2. เด็กหญิงอักษราภัค  พรมแดง
 
1. นางระพีพรรณ  รัตนพันธ์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เพ็งหนู
 
1. นางณัฏฐา  ศรีนรจันทร์
 
36 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 32 1. เด็กหญิงกุลปรียา  อุดพรม
2. เด็กหญิงเขมสิริ  น้อยพลี
 
1. นางจารุวัน  เดชบุรัมย์
 
37 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 1. เด็กชายกิตติพศ  งาเนียม
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ปุญญา
 
1. นางจารุวัน  เดชบุรัมย์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงมะไล
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ยิ้มม่วง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  มีแค
 
1. นางสิริทิพย์  สุระกุล
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ฤกษ์ดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วยงกุฎ
3. เด็กหญิงอรอุมา  กุยคำ
 
1. นางสิริทิพย์  สุระกุล
 
40 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงมุกดาภา  หงษ์ทอง
 
1. นางธนัชชา  แสงนิล
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 5 1. เด็กชายชลภัทร  เปลี่ยนปรีชา
2. เด็กหญิงรัฐฐา  ม่วงไม้
3. เด็กชายวรรณชณะ  พิมทอง
 
1. นางธนัชชา  แสงนิล
2. นางสิริทิพย์  สุระกุล
 
42 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุทธา
2. เด็กหญิงนลิน  ประทุมมา
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ   ศรีสุทธา
 
1. นางธนัชชา  แสงนิล
2. นางสิริทิพย์  สุระกุล
 
43 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงรัชติการณ์  กล่านณรงค์
 
1. นางสิริทิพย์  สุระกุล