สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงวรรณษา  เพ็งสว่าง
 
1. นางสาวศุทธินี  ไชยนันทน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงญาณิษา  พวงรอด
2. เด็กชายอติวิชญ์   มีเฉย
 
1. นางสาวปรัชญาภรณ์  โปทา
2. นางสาวกัลณิกา  แพทย์ศาสตร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงพลอยศิลา  ปากดี
2. เด็กชายสุรยุทธ  โคกสถาน
 
1. นางสาวกัลณิกา  แพทย์ศาสตร์
2. นางสาวปรัชญาภรณ์  โปทา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงจิรญาภา  อังคะคำมูล
2. เด็กหญิงฮามีด๊ะฮ์  เชยเอี่ยม
 
1. นายศราวุธ  เสือเจริญ
2. นายปัณณวิชญ์  ศรีโยธา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายศรัณย์ชัย  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวกัลณิกา  แพทย์ศาสตร์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พันสมตน
2. เด็กหญิงวิภาดา  สุวรรณดวง
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ลอดอุต
4. เด็กชายสันติสุข  สุขประเสริฐ
5. เด็กชายสิทธิโชค  หาเพิก
6. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ตัน
 
1. นายปัณณวิชญ์  ศรีโยธา
2. นายศุภกร  สว่างวงษ์
3. นายชำนาญ  หิรัญวงศ์