สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายภัทรพล  พร้อมประเสริฐ
 
1. นางสาวศุทธินี  ไชยนันทน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  หมู่วิเศษ
 
1. นางสาวศุทธินี  ไชยนันทน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  มงคลมหา
 
1. นางสาวอัสชาวดี  ยอดไธสง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายกษมา  กำปั่นนาค
 
1. นางสาวอัสชาวดี  ยอดไธสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงปนัชดา  สอสูงเนิน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เจริญวัย
3. เด็กชายภานุพงษ์  บุราคร
 
1. นางสาวสุทธิดา  สมยิ่ง
2. นางสาวอัสชาวดี  ยอดไธสง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายสิทธิชัย  สรรเสริญ
2. เด็กชายอติวิชญ์  แสงเลิศล้ำ
 
1. นางสาวสุทธิดา  สมยิ่ง
2. นายศราวุธ  เสือเจริญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  การะโถ
 
1. นางสาวปรัชญาภรณ์  โปทา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายอำนาจ  นาคประสิทธิ์
 
1. นายนิธิสรรค์  วงษ์วิเศษสรวุฒิ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงปณิตา  สมิงทยาน
 
1. นางสาวกัลณิกา  แพทย์ศาสตร์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอิทธิพล  จับชิ้น
 
1. นางสาวพัชรา  คำชนาม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรรณษา  เพ็งสว่าง
 
1. นางสาวศุทธินี  ไชยนันทน์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนัจรี  หมายสุข
2. เด็กหญิงรัตนา  สุดชื่น
 
1. นางสาวพัชรา  คำชนาม
2. นางสาวศุทธินี  ไชยนันทน์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เนียมบางค์
2. เด็กหญิงวรรณษา  นิลไสว
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี