สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงวรรณษา  เพ็งสว่าง
 
1. นางสาวศุทธินี  ไชยนันทน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายภัทรพล  พร้อมประเสริฐ
 
1. นางสาวศุทธินี  ไชยนันทน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  หมู่วิเศษ
 
1. นางสาวศุทธินี  ไชยนันทน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  มงคลมหา
 
1. นางสาวอัสชาวดี  ยอดไธสง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายกษมา  กำปั่นนาค
 
1. นางสาวอัสชาวดี  ยอดไธสง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงปนัชดา  สอสูงเนิน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เจริญวัย
3. เด็กชายภานุพงษ์  บุราคร
 
1. นางสาวสุทธิดา  สมยิ่ง
2. นางสาวอัสชาวดี  ยอดไธสง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายสิทธิชัย  สรรเสริญ
2. เด็กชายอติวิชญ์  แสงเลิศล้ำ
 
1. นางสาวสุทธิดา  สมยิ่ง
2. นายศราวุธ  เสือเจริญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวรวุฒิ  ทวนดิลก
2. เด็กชายอภิรักษ์  สอนมะลา
 
1. นายศราวุธ  เสือเจริญ
2. นางสาวสุทธิดา  สมยิ่ง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวิทวัส  คงเนียม
2. เด็กชายวิศรุต  ดิษฐบำรุง
 
1. นายศราวุธ  เสือเจริญ
2. นางสาวสุทธิดา  สมยิ่ง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  การะโถ
 
1. นางสาวปรัชญาภรณ์  โปทา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงญาณิษา  พวงรอด
2. เด็กชายอติวิชญ์   มีเฉย
 
1. นางสาวปรัชญาภรณ์  โปทา
2. นางสาวกัลณิกา  แพทย์ศาสตร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงพลอยศิลา  ปากดี
2. เด็กชายสุรยุทธ  โคกสถาน
 
1. นางสาวกัลณิกา  แพทย์ศาสตร์
2. นางสาวปรัชญาภรณ์  โปทา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงจิรญาภา  อังคะคำมูล
2. เด็กหญิงฮามีด๊ะฮ์  เชยเอี่ยม
 
1. นายศราวุธ  เสือเจริญ
2. นายปัณณวิชญ์  ศรีโยธา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายอำนาจ  นาคประสิทธิ์
 
1. นายนิธิสรรค์  วงษ์วิเศษสรวุฒิ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ด้วงไผ่
 
1. นางสาวกัลณิกา  แพทย์ศาสตร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายศรัณย์ชัย  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวกัลณิกา  แพทย์ศาสตร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงปณิตา  สมิงทยาน
 
1. นางสาวกัลณิกา  แพทย์ศาสตร์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอิทธิพล  จับชิ้น
 
1. นางสาวพัชรา  คำชนาม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรรณษา  เพ็งสว่าง
 
1. นางสาวศุทธินี  ไชยนันทน์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนัจรี  หมายสุข
2. เด็กหญิงรัตนา  สุดชื่น
 
1. นางสาวพัชรา  คำชนาม
2. นางสาวศุทธินี  ไชยนันทน์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายชยพล  เชยเทิบ
2. เด็กชายธนภัทร  สนิทสูงเนิน
3. เด็กชายปกป้อง  บุญพรม
4. เด็กชายวีระพงษ์  แทนโสภา
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญมี
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ประจง
 
1. นายศุภกร  สว่างวงษ์
2. นายปัณณวิชญ์  ศรีโยธา
3. นายชำนาญ  หิรัญวงศ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พันสมตน
2. เด็กหญิงวิภาดา  สุวรรณดวง
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ลอดอุต
4. เด็กชายสันติสุข  สุขประเสริฐ
5. เด็กชายสิทธิโชค  หาเพิก
6. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ตัน
 
1. นายปัณณวิชญ์  ศรีโยธา
2. นายศุภกร  สว่างวงษ์
3. นายชำนาญ  หิรัญวงศ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงอริสรา  พลเพ็ง
2. เด็กชายอิทธิพล  จับชิ้น
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เนียมบางค์
2. เด็กหญิงวรรณษา  นิลไสว
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี
 
25 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิกา  ทิพย์เนตร
2. เด็กหญิงมุกดา  เนียมพางค์
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เนียมพางค์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  คงคารัต
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิพากร  พลาสุขกิจ
2. เด็กชายวัชรพงศ์  เกตุบรรจง
3. เด็กชายสุรวิทย์  สายสุด
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี
2. นายชำนาญ  หิรัญวงษ์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรสุพพัต  บัวภา
2. เด็กหญิงวรรณษา  นิลไสว
3. เด็กชายเรวัติ  พิชัยสวัส
 
1. นางสาวรดาณัฐ  ทิวธง
2. นางสาวกัลณิกา  แพทย์ศาสตร์