สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิญญา  วุฒิประดิษฐ์
 
1. นางสาววรรณธนา  หงสกล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกพิชญ  อ่วมเกิด
 
1. นายอิทธิพล  หิตชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงเอื้อมดาว  สินเพ็ง
 
1. นายอิทธิพล  หิตชาติ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงปาณรวี  อ้อมแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  มีจั่นเพชร
 
1. นางจิราพร  แก้วผลึก
2. นางสาวชุติมา  อำนวยสนอง
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สวนใหญ่
 
1. นางสาวนภัสสร  สักทอง
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวรัตน์  แนบสนิท
 
1. นางสาวพรพิมล  จ่าภา
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรรชัย  ศรสุรินทร์
 
1. นางปราณี  จันแก้วปง
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณยู  เป้าจันทึก
2. เด็กชายอดิศักดิ์  กกฝ้าย
3. เด็กชายอาติยาโน  อามาร่า
 
1. นางปราณี  จันแก้วปง
2. นางชุลีภรณ์  สาสิม
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติพร  วงษ์สิงห์
2. เด็กชายกฤษณะ  ฝุ่นมะนาว
3. เด็กชายอภิชาติ  จินาสา
 
1. นางชุลีภรณ์  สาสิม
2. นางรัชดาภรณ์  ปัญโยวัฒน์