สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุลจักร  ตราชูกุล
2. เด็กหญิงณัชชา  ตองติรัม
3. เด็กหญิงรมิดา  มาประจวบ
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  ปลื้มธุระ
5. เด็กชายสพล  อ้อมแก้ว
 
1. นางสาววรรณธนา  หงสกล
2. นางจิตติมา  หนูสันเทียะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70.5 เงิน 35 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  วรรัตน์
 
1. นางสาววรรณธนา  หงสกล
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 25 1. เด็กหญิงธิชา  เภาจันทึก
2. เด็กหญิงภียาพร  สุดใจ
3. เด็กหญิงวรกาญจน์  คำนิ่ม
 
1. นางวรัญญา  อิ่มสะอาด
2. นางอังสนา  มะธิปะโน
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 31 1. เด็กหญิงปภัสสร  วุฒิประดิษฐ์
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  โลภา
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริช  อินธิไชย
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว