สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงสุวิชา  ชูสิทธิ์
 
1. นางสาวกนิษฐา  ติ๊บตุ้ย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายบูรพา  สิทธิสารกำ
2. เด็กชายพรรษา  กะสินัง
 
1. นางสาววรรณธนา  หงสกล
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงกณฐ์ธิชา  วิบูลย์อรรถกร
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  โลภา
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 68 1. เด็กหญิงพรนิภา  ลมเย็น
2. เด็กหญิงสุชานรี  สารศิริ
3. เด็กหญิงอาทิตญา  มั่นประเสริฐ
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  โลภา
2. นางวรัญญา  อิ่มสะอาด
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีบุญ
2. เด็กชายอินทัช  ขุมทรัพย์
 
1. นางรัชดาภรณ์  ปัญโยวัฒน์
2. นางสาวพรพิมล  จ่าภา