สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 62 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แซ่เซียว
 
1. นางสาวกนิษฐา  ติ๊บตุ้ย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายศุภโชค  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายสุรชัย  ไกรเวท
 
1. นางสาวนภัสวรรณจันทร์  รัศมี
2. นางสาวกนิษฐา  ติ๊บตุ้ย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธนวัช  ชมจุมจัง
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  สวัสดิ์วารี
 
1. นางสาวนภัสวรรณจันทร์  รัศมี
2. นางสาวกนิษฐา  ติ๊บตุ้ย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองทา
 
1. นางจิราพร  แก้วผลึก
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 59 1. เด็กชายวีรเทพ  พระนิกร
2. เด็กชายอานนท์  พรมมี
 
1. นางมนสิชา  คงสุข
2. นางอโนทัย  พิชัยกมล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงไสรนิค  ศร
 
1. นางรัญจวน  กิมาวะหา
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายสุรยุทธ  เผือกนาง
2. เด็กหญิงไสรนิด  ศร
 
1. นางจิราพร  แก้วผลึก
2. นางสาวชุติมา  อำนวยสนอง