สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิญญา  วุฒิประดิษฐ์
 
1. นางสาววรรณธนา  หงสกล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 62 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แซ่เซียว
 
1. นางสาวกนิษฐา  ติ๊บตุ้ย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกพิชญ  อ่วมเกิด
 
1. นายอิทธิพล  หิตชาติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงสุวิชา  ชูสิทธิ์
 
1. นางสาวกนิษฐา  ติ๊บตุ้ย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงเอื้อมดาว  สินเพ็ง
 
1. นายอิทธิพล  หิตชาติ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภานุพงศ์  บุญช่วย
2. เด็กชายภูชิสส์  สินสุพรรณ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แจ่งรุจี
 
1. นางสาวนภัสวรรณจันทร์  รัศมี
2. นางสาวกนิษฐา  ติ๊บตุ้ย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรเดช  สมจันทร์
2. เด็กชายภูริณัฐ  สุพรเงิน
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวนภัสวรรณจันทร์  รัศมี
2. นางสาวกนิษฐา  ติ๊บตุ้ย
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุพัฒน์   เฉลิมทรง
2. เด็กชายไกรลักษณ์  ติ้วทอง
 
1. นางสาวนภัสวรรณจันทร์  รัศมี
2. นางสาวกนิษฐา  ติ๊บตุ้ย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายศุภโชค  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายสุรชัย  ไกรเวท
 
1. นางสาวนภัสวรรณจันทร์  รัศมี
2. นางสาวกนิษฐา  ติ๊บตุ้ย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธนวัช  ชมจุมจัง
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  สวัสดิ์วารี
 
1. นางสาวนภัสวรรณจันทร์  รัศมี
2. นางสาวกนิษฐา  ติ๊บตุ้ย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายบูรพา  สิทธิสารกำ
2. เด็กชายพรรษา  กะสินัง
 
1. นางสาววรรณธนา  หงสกล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุลจักร  ตราชูกุล
2. เด็กหญิงณัชชา  ตองติรัม
3. เด็กหญิงรมิดา  มาประจวบ
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  ปลื้มธุระ
5. เด็กชายสพล  อ้อมแก้ว
 
1. นางสาววรรณธนา  หงสกล
2. นางจิตติมา  หนูสันเทียะ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองทา
 
1. นางจิราพร  แก้วผลึก
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 59 1. เด็กชายวีรเทพ  พระนิกร
2. เด็กชายอานนท์  พรมมี
 
1. นางมนสิชา  คงสุข
2. นางอโนทัย  พิชัยกมล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70.5 เงิน 35 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  วรรัตน์
 
1. นางสาววรรณธนา  หงสกล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงไสรนิค  ศร
 
1. นางรัญจวน  กิมาวะหา
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายสุรยุทธ  เผือกนาง
2. เด็กหญิงไสรนิด  ศร
 
1. นางจิราพร  แก้วผลึก
2. นางสาวชุติมา  อำนวยสนอง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนพดล  เมืองจันทร์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ศุภรัตน์
3. เด็กชายสุรัตน์  ศรีอ่อน
 
1. นางสาวกนิษฐา  ติ๊บตุ้ย
2. นางวรัญญา  อิ่มสะอาด
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงปาณรวี  อ้อมแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  มีจั่นเพชร
 
1. นางจิราพร  แก้วผลึก
2. นางสาวชุติมา  อำนวยสนอง
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงกณฐ์ธิชา  วิบูลย์อรรถกร
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  โลภา
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 25 1. เด็กหญิงธิชา  เภาจันทึก
2. เด็กหญิงภียาพร  สุดใจ
3. เด็กหญิงวรกาญจน์  คำนิ่ม
 
1. นางวรัญญา  อิ่มสะอาด
2. นางอังสนา  มะธิปะโน
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 68 1. เด็กหญิงพรนิภา  ลมเย็น
2. เด็กหญิงสุชานรี  สารศิริ
3. เด็กหญิงอาทิตญา  มั่นประเสริฐ
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  โลภา
2. นางวรัญญา  อิ่มสะอาด
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 31 1. เด็กหญิงปภัสสร  วุฒิประดิษฐ์
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  โลภา
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สวนใหญ่
 
1. นางสาวนภัสสร  สักทอง
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริช  อินธิไชย
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวรัตน์  แนบสนิท
 
1. นางสาวพรพิมล  จ่าภา
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรรชัย  ศรสุรินทร์
 
1. นางปราณี  จันแก้วปง
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณยู  เป้าจันทึก
2. เด็กชายอดิศักดิ์  กกฝ้าย
3. เด็กชายอาติยาโน  อามาร่า
 
1. นางปราณี  จันแก้วปง
2. นางชุลีภรณ์  สาสิม
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีบุญ
2. เด็กชายอินทัช  ขุมทรัพย์
 
1. นางรัชดาภรณ์  ปัญโยวัฒน์
2. นางสาวพรพิมล  จ่าภา
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติพร  วงษ์สิงห์
2. เด็กชายกฤษณะ  ฝุ่นมะนาว
3. เด็กชายอภิชาติ  จินาสา
 
1. นางชุลีภรณ์  สาสิม
2. นางรัชดาภรณ์  ปัญโยวัฒน์