สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 33 1. เด็กหญิงดาสิณี  แก้วบัวดี
 
1. นางสาวประภาพร  มณีรัตน์โรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 41 1. เด็กหญิงปินัชนี  มิตรมากร
 
1. นางสาวนิรชร  มีสุขโข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 25 1. เด็กหญิงศิรินนภา  ศรีปาน
 
1. นางสาวมณีวรรณ  ทองยา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงยุวรรณดา  บังคม
 
1. นางสาวนงนุช  กวนกระโทก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงสา  ชาลี
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงเจิน  ทองดี
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงเจี๊ยบ  อาด
 
1. นางสาวอัจฉรา  เสนภูงา
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 30 1. เด็กชายกรินทร์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงจันนี  -
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญคงมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  เสนภูงา
2. นางจิรพัชร  บุญสุข
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงปนัสยา  ศาลางาม
 
1. นางสาวอัจฉรา  เสนภูงา