สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญพา
2. เด็กหญิงสาวิณี  เชียงเขียว
 
1. นางวรรณิภา  กัณหาเขียว
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองพรหม
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สระทองพิมพ์
3. เด็กหญิงอารียา  บุญรอด
 
1. นางพัชรินทร์  พันธุ์จง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วรรณทอง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จูมท้าว
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทกูล
4. เด็กหญิงวริศรา  สอนกลาง
5. เด็กหญิงอิสราพร  เปี่ยมแทน
 
1. นางสาวมณีวรรณ  ทองยา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงนรินธิรา  พลทา
2. เด็กหญิงแก้ว  เสาร์ศิริ
 
1. นางวรรณิภา  กัณหาเขียว
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสาริณ  วิสุทธาธรรม
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ราชพลแสน
 
1. นางสาวฝากฝัน  สัมพันธ์วงษ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงนพเก้า  ยืนคำพระเนาว์
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีใส
 
1. นางสาวฝากฝัน  สัมพันธ์วงษ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนวพรรษ  กาญจนะ
2. เด็กหญิงอายรดา  มงคล
 
1. นางสาวฝากฝัน  สัมพันธ์วงษ์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 68.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดา  ภูเชิดสาย
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี