สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  งามเจริญ
 
1. นางวรรณิภา  กัณหาเขียว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงอนงลักษณ์  อาจเวทย์
 
1. นางสาวฝากฝัน  สัมพันธ์วงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงศกร  ผ่องกระสินธ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  วรรณทอง
 
1. นางสาวมณีวรรณ  ทองยา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ทองบุศย์
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงอริสา  ช่างโคกสูง
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงสุดทางรักษ์  อ่อนคำ
 
1. นางสาวสุชาดา  กองศรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดีชั่วกัลป์
 
1. นางสาวจินตนา  วัฒราช
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงนพภัสสร  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวจินตนา  วัฒราช
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงฐานิตา  อินทร์สงวน
2. เด็กหญิงภัทราพร  ปันส่งเสริม
 
1. นางสาวจินตนา  วัฒราช
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนานนท์  ศรนาศรี
2. เด็กชายนัฐพล  ประจันทร์
3. เด็กชายบุณยกร  เสาสูงยาง
4. เด็กชายพงศธร  แสงมาน
5. เด็กชายริน  อาด
6. เด็กชายอลีฟ  แสงมาน
 
1. นายประมูล  นะราชรัมย์