สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 33 1. เด็กหญิงดาสิณี  แก้วบัวดี
 
1. นางสาวประภาพร  มณีรัตน์โรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  งามเจริญ
 
1. นางวรรณิภา  กัณหาเขียว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 41 1. เด็กหญิงปินัชนี  มิตรมากร
 
1. นางสาวนิรชร  มีสุขโข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญพา
2. เด็กหญิงสาวิณี  เชียงเขียว
 
1. นางวรรณิภา  กัณหาเขียว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงอนงลักษณ์  อาจเวทย์
 
1. นางสาวฝากฝัน  สัมพันธ์วงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองพรหม
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สระทองพิมพ์
3. เด็กหญิงอารียา  บุญรอด
 
1. นางพัชรินทร์  พันธุ์จง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วรรณทอง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จูมท้าว
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทกูล
4. เด็กหญิงวริศรา  สอนกลาง
5. เด็กหญิงอิสราพร  เปี่ยมแทน
 
1. นางสาวมณีวรรณ  ทองยา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 25 1. เด็กหญิงศิรินนภา  ศรีปาน
 
1. นางสาวมณีวรรณ  ทองยา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงศกร  ผ่องกระสินธ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  วรรณทอง
 
1. นางสาวมณีวรรณ  ทองยา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงยุวรรณดา  บังคม
 
1. นางสาวนงนุช  กวนกระโทก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ทองบุศย์
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงนรินธิรา  พลทา
2. เด็กหญิงแก้ว  เสาร์ศิริ
 
1. นางวรรณิภา  กัณหาเขียว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงสา  ชาลี
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงเจิน  ทองดี
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงอริสา  ช่างโคกสูง
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงสุดทางรักษ์  อ่อนคำ
 
1. นางสาวสุชาดา  กองศรี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดีชั่วกัลป์
 
1. นางสาวจินตนา  วัฒราช
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงนพภัสสร  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวจินตนา  วัฒราช
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงฐานิตา  อินทร์สงวน
2. เด็กหญิงภัทราพร  ปันส่งเสริม
 
1. นางสาวจินตนา  วัฒราช
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนานนท์  ศรนาศรี
2. เด็กชายนัฐพล  ประจันทร์
3. เด็กชายบุณยกร  เสาสูงยาง
4. เด็กชายพงศธร  แสงมาน
5. เด็กชายริน  อาด
6. เด็กชายอลีฟ  แสงมาน
 
1. นายประมูล  นะราชรัมย์
 
21 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 -    
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสาริณ  วิสุทธาธรรม
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ราชพลแสน
 
1. นางสาวฝากฝัน  สัมพันธ์วงษ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงนพเก้า  ยืนคำพระเนาว์
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีใส
 
1. นางสาวฝากฝัน  สัมพันธ์วงษ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนวพรรษ  กาญจนะ
2. เด็กหญิงอายรดา  มงคล
 
1. นางสาวฝากฝัน  สัมพันธ์วงษ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงนพเก้า  ยืนคำพะเนาว์
2. เด็กหญิงรสริน  ทับจันทร์
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ภูมิพักแว่น
 
1. นางสาวนิรชร  มีสุขโข
 
26 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงเจี๊ยบ  อาด
 
1. นางสาวอัจฉรา  เสนภูงา
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 30 1. เด็กชายกรินทร์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงจันนี  -
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญคงมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  เสนภูงา
2. นางจิรพัชร  บุญสุข
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จิตเพ็ง
2. เด็กหญิงพรวิภา  หลงสิม
3. เด็กชายสมเจตน์  จันทร์ทึก
 
1. นางสาวอัจฉรา  เสนภูงา
2. นางจิรพัชร  บุญสุข
 
29 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงปนัสยา  ศาลางาม
 
1. นางสาวอัจฉรา  เสนภูงา
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 68.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดา  ภูเชิดสาย
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกานต์  เชียงทอง
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี