สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณััฐวุฒิ  จันธิมา
2. เด็กชายอาทิตย์  คำน้อย
 
1. นายชยุต  งามศัพท์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ใยพันธ์
 
1. นางภัสสรา  กิฬาภักดิ์