สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขำน้อย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อุ่นประดิษฐ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภวุฒิ  สุขเย็น
 
1. นายสมคิด  จิตจำนงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชัชวาล  ราศรีจันทร์
2. เด็กชายวรเดช  คำพันธ์
 
1. นายชยุต  งามศัพท์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เรืองโชติ
 
1. นางสาวไฉไล  ใสสอาด
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงอัญญรัตน์  ละออเอี่ยม
 
1. นางสาวยุพา  เปลี่ยนพิทักษ์