สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีนอก
 
1. นางวรรณา  อินทนา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงธันยพร  นินทอง
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองนาท
2. เด็กหญิงธนภรณ์  นินทอง
 
1. นางนางวรรณา  อินทนา
2. นายเรืองยศ  บุราณเดช
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดิษฐประสพ
 
1. นางวรรณา  อินทนา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุตรวงค์
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  เตชานันท์
3. เด็กชายสุรชัย  พรมอ่อน
 
1. นางสุธิจิต  โบราณ
2. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายธนโชติ  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์งาม
3. เด็กหญิงเทพธิดา  กุลนาค
 
1. นางสุธิจิต  โบราณ
2. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐพล  ยอดนางรอง
2. เด็กหญิงทินมณี  หนูทา
3. เด็กชายธีรภัทร  เครือแก้ว
4. เด็กชายนภสร  อินทนา
5. เด็กหญิงวิภาวัล  พวงพระจันทร์
6. เด็กหญิงเกศรา  น้อยใส
 
1. นายเรืองยศ  บุราณเดช
2. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
3. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิธิวัติ  เข็มรุ่ง
2. เด็กชายวาศิลป์  ทองชัยภูมิ
3. เด็กชายศฐา  ไชยสมบูรณ์
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ
2. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กชายภูมิรพี  ทูคำมี
2. เด็กหญิงวิชชาดา  วงษ์สังข์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญคลัง
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ
2. นางสาวฒาลินี  บัวบุศย์