สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 18 1. เด็กหญิงจีรภัทร  พริกจำรูญ
 
1. นางรัชนี  ทรงคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70.33 เงิน 25 1. เด็กหญิงฐิติมาพร  สังข์วิเศษ
2. เด็กชายอธิชนม์  หาญสัญจร
 
1. นางรัชนี  ทรงคำ
2. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70.66 เงิน 28 1. เด็กชายดุลยวัต  เชื้อดี
2. เด็กหญิงพิจิตรา  เดชขุนทศ
 
1. นางรัชนี  ทรงคำ
2. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  สหัสถิตย์
 
1. นางสุธิจิต  โบราณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงพัชราภา  แจ่มจำรัส
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินทนา
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ
2. นางสาวฒาลินี  บัวบุศย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงจิรภัทร  พริกจำรูญ
 
1. นางรัชนี  ทรงคำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กชายสุดารัตน์  สืบสอน
 
1. นางรัชนี  ทรงคำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงณภัทร  พูนประสิทธิ์
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงณัฐฑาฎา  บุราณเดช
2. เด็กหญิงภัทราพร  แสงแก้ว
 
1. นายเรืองยศ  บุราณเดช
2. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 38 1. เด็กชายธนาคิม  ดีพรม
2. เด็กชายสหชัย  ติมอนรัมย์
3. เด็กหญิงอรอุมา  เล็งประโคน
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ
2. นางสาวฒาลินี  บัวบุศย์
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 41 1. เด็กชายปรัชญาพล  พันธุ์พุก
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ