สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงทินมณี  หนูทา
 
1. นางวรรณา  อินทนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงธนพร  เกตสระ
 
1. นางสาวขนิษฐา  โอชะกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เกตุแจ้
2. เด็กหญิงมันทนา  สอนหมวก
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ
2. นางศรีสุข  วรรัตน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชนกานต์  โคตะบิน
 
1. นางรัชนี  ทรงคำ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เกตุแจ้
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  ศิริบุตรวงค์
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  เตชานันท์
 
1. นายเรืองยศ  บุราณเดช
2. นางศรีสุข  วรรัตน์
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชินเวียพรมราช
2. เด็กหญิงอริสรา  โคตรัตน์
 
1. นายเรืองยศ  บุราณเดช
2. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ