สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 76 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  โคตะบิน
 
1. นางสาวขนิษฐา  โอชะกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบุษกร  รัตนะ
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงวิภาวี  พรแม่
 
1. นางสาวขนิษฐา  โอชะกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ใจตรง
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงปิ่นไพร  สุนทรแต
 
1. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงคีตภัทร  พิมพ์ภา
 
1. นางวรรณา  อินทนา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายธนกร  ยางก้อน
 
1. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงณัฐริณี  สว่างสุข
2. เด็กชายอนุชา  พึ่งพิศวง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญพงษา
 
1. นางศรีสุข  วรรัตน์
2. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  พิมพ์ภา
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ซินเวียพรมราช
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงภคพร  เดชาภิรมย์
2. เด็กหญิงวินิดา  เสือแก้ว
 
1. นายเรืองยศ  บุราณเดช
2. นางศรีสุข  วรรัตน์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอานนท์  กันเกตุทิม
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  วงค์จอม
 
1. นายเรืองยศ  บุราณเดช
2. นางสาวขนิษฐา  โอชะกุล