สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงทินมณี  หนูทา
 
1. นางวรรณา  อินทนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 76 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  โคตะบิน
 
1. นางสาวขนิษฐา  โอชะกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีนอก
 
1. นางวรรณา  อินทนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงธนพร  เกตสระ
 
1. นางสาวขนิษฐา  โอชะกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบุษกร  รัตนะ
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงวิภาวี  พรแม่
 
1. นางสาวขนิษฐา  โอชะกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ใจตรง
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงปิ่นไพร  สุนทรแต
 
1. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงคีตภัทร  พิมพ์ภา
 
1. นางวรรณา  อินทนา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายธนกร  ยางก้อน
 
1. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงณัฐริณี  สว่างสุข
2. เด็กชายอนุชา  พึ่งพิศวง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญพงษา
 
1. นางศรีสุข  วรรัตน์
2. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงธันยพร  นินทอง
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 18 1. เด็กหญิงจีรภัทร  พริกจำรูญ
 
1. นางรัชนี  ทรงคำ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70.33 เงิน 25 1. เด็กหญิงฐิติมาพร  สังข์วิเศษ
2. เด็กชายอธิชนม์  หาญสัญจร
 
1. นางรัชนี  ทรงคำ
2. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70.66 เงิน 28 1. เด็กชายดุลยวัต  เชื้อดี
2. เด็กหญิงพิจิตรา  เดชขุนทศ
 
1. นางรัชนี  ทรงคำ
2. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองนาท
2. เด็กหญิงธนภรณ์  นินทอง
 
1. นางนางวรรณา  อินทนา
2. นายเรืองยศ  บุราณเดช
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดิษฐประสพ
 
1. นางวรรณา  อินทนา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  สหัสถิตย์
 
1. นางสุธิจิต  โบราณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงพัชราภา  แจ่มจำรัส
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินทนา
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ
2. นางสาวฒาลินี  บัวบุศย์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เกตุแจ้
2. เด็กหญิงมันทนา  สอนหมวก
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ
2. นางศรีสุข  วรรัตน์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุตรวงค์
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  เตชานันท์
3. เด็กชายสุรชัย  พรมอ่อน
 
1. นางสุธิจิต  โบราณ
2. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายธนโชติ  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์งาม
3. เด็กหญิงเทพธิดา  กุลนาค
 
1. นางสุธิจิต  โบราณ
2. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงจิรภัทร  พริกจำรูญ
 
1. นางรัชนี  ทรงคำ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กชายสุดารัตน์  สืบสอน
 
1. นางรัชนี  ทรงคำ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชนกานต์  โคตะบิน
 
1. นางรัชนี  ทรงคำ
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรกมล  จันทร์วาณิชานนท์
2. เด็กหญิงกาญจนา  คุ้มถิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แย้มศรี
4. เด็กชายชนะชล  ยังสืบชาติ
5. เด็กชายทศพล  แก้วประสงค์
6. เด็กหญิงธนิสร  ลิลาศ
7. เด็กหญิงนารีรัตน์  เกตุแจ้
8. เด็กหญิงปิยะรัตน์  สัตตะนาโค
9. เด็กชายยุทธการ  กันนะโน
10. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  แก้วทอง
11. เด็กหญิงวรรณสา  เรืองปัญญา
12. เด็กหญิงศิรินันท์  ป้อมกล่ำ
13. เด็กชายสมเกียรติ  สุขีโมทย์
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กล่ำป่วน
15. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทับทิม
16. เด็กชายโอรสา  สิมมาโคตร
 
1. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
2. นางสาวขนิษฐา  โอชะกุล
3. นางรัชนี  ทรงคำ
4. นางศรีสุข  วรรัตน์
5. นายประเสริฐ  กลิ่นหอมหวล
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เกตุแจ้
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  พิมพ์ภา
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ซินเวียพรมราช
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงณภัทร  พูนประสิทธิ์
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐพล  ยอดนางรอง
2. เด็กหญิงทินมณี  หนูทา
3. เด็กชายธีรภัทร  เครือแก้ว
4. เด็กชายนภสร  อินทนา
5. เด็กหญิงวิภาวัล  พวงพระจันทร์
6. เด็กหญิงเกศรา  น้อยใส
 
1. นายเรืองยศ  บุราณเดช
2. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
3. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
32 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงณัฐฑาฎา  บุราณเดช
2. เด็กหญิงภัทราพร  แสงแก้ว
 
1. นายเรืองยศ  บุราณเดช
2. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  ศิริบุตรวงค์
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  เตชานันท์
 
1. นายเรืองยศ  บุราณเดช
2. นางศรีสุข  วรรัตน์
 
34 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงภคพร  เดชาภิรมย์
2. เด็กหญิงวินิดา  เสือแก้ว
 
1. นายเรืองยศ  บุราณเดช
2. นางศรีสุข  วรรัตน์
 
35 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชินเวียพรมราช
2. เด็กหญิงอริสรา  โคตรัตน์
 
1. นายเรืองยศ  บุราณเดช
2. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอานนท์  กันเกตุทิม
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  วงค์จอม
 
1. นายเรืองยศ  บุราณเดช
2. นางสาวขนิษฐา  โอชะกุล
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิธิวัติ  เข็มรุ่ง
2. เด็กชายวาศิลป์  ทองชัยภูมิ
3. เด็กชายศฐา  ไชยสมบูรณ์
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ
2. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
38 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 38 1. เด็กชายธนาคิม  ดีพรม
2. เด็กชายสหชัย  ติมอนรัมย์
3. เด็กหญิงอรอุมา  เล็งประโคน
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ
2. นางสาวฒาลินี  บัวบุศย์
 
39 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กชายภูมิรพี  ทูคำมี
2. เด็กหญิงวิชชาดา  วงษ์สังข์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญคลัง
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ
2. นางสาวฒาลินี  บัวบุศย์
 
40 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 41 1. เด็กชายปรัชญาพล  พันธุ์พุก
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ