สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ปิยางสุ
 
1. นางสาวธารีรัตน์  อยู่ในศีลธนากร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ใจดี
2. เด็กหญิงนภัสสร    เทพอาษา
 
1. นายพรศักดิ์  เวนะนุช
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สอวงษ์
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิด  ชาติ
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิสรา  ยงหวาน
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน