สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กชายจิตรภาณุ  ศรีทิพย์
 
1. นางกิตติมา  เทพรักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายชาญวิทย์  สอวงษ์
2. เด็กหญิงลลิตา  กืกทอง
3. เด็กหญิงอนัญญา  ถมคำ
 
1. นางสาวพิมพ์พา  เชิงขุนทด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แสวงพันธ์
 
1. นางสาวนวลปราง  หอมวิเศษ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สายมงคล
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงกิ่งกาญน์  เสนาพิทักษ์
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญหล้า
3. เด็กหญิงสุชาดา  กรุมรัมย์
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
2. นายพรศักดิ์  เวนะนุช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 31 1. เด็กหญิงกาญจน์ประภา  อ้นป้อม
2. เด็กหญิงปานธินี  หาระกุล
3. เด็กหญิงพรธิดา  ศรีจันทะ
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
2. นางสาวชนาภัทร  แก้วตอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายจตุรงค์  บัวรัตน์
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลพล  ใจสมัคร
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 32 1. เด็กชายกฤษฎา  บุตรสาลี
2. เด็กหญิงณฐมน  ศรีทอง
3. เด็กชายธรานนทร์  กมบัวภา
4. เด็กหญิงภาวิดา  เสาวคนธ์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ใจดี
6. เด็กหญิงเนทิตา  นพวงษ์
 
1. นายพรศักดิ์  เวนะนุช
2. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงดาวลี  จันบุปผา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีนวน
3. เด็กหญิงวนิดา  ลาโลด
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
2. นางสาวพิมพ์พา  เชิงขุนทด
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 41 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีคุ้ม
2. เด็กชายธีรพงษ์  ธรรมเสนา
3. เด็กชายอนาวิล  พงษ์ทองเจริญ
 
1. นางชนาภัทร  แก้วตอง
2. นางสาวภัทรศิริ  สุขสมบูรณ์
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 40 1. เด็กหญิงธนภรณ์   แก้มทอง
2. เด็กชายพงศกร  ทองนุ่ม
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ถาวงศ์
 
1. นางสมถวิล  บุตรงาม
2. นางลำแพน  นวมนุ่มนวล
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 41 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคงปราโมท
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดอนแสง