สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงบุหงัน  ไชยศรี
 
1. นางสาวพิมพ์พา  เชิงขุนทด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  แก้วขาว
 
1. นางนฤมล  สายสุนทรวัฒนา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนภูมิ  ฉิมพาลี
2. เด็กชายปฏิวัติ  แสงชัย
 
1. นางสาวพิมพ์พา  เชิงขุนทด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทะกุล
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายศรายุทธ  พูลศรี
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วิลาชัย
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง 4 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุระภี
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปาร์ลี  สีทับทิม
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เลสัก
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  เกื้องิ้ว
 
1. นางสาวลาวัล  สุบิน
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 1. เด็กชายณัฐพล  บางขุนทด
2. เด็กชายเอกราช  ศรีสุลัย
 
1. นางสาวลาวัล  สุบิน