สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 63 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาวีระ
 
1. นางนฤมล  สายสุนทรวัฒนา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายทิวากร  หอมจิตต์
 
1. นางขนิษฐา  จิตตยานันต์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นพสูงเนิน
 
1. นางพิกุล  สุภารัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ธาตุธนะ
 
1. นางพิกุล  สุภารัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับไทยดี
 
1. นางพิกุล  สุภารัตน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงศิลามณี  อาจวงษ์
2. เด็กหญิงสุริย์นิภา  ศรีพัตร
 
1. นายมนุษย์  มนุญศักดิ์
2. นางสาวลาวัล  สุบิน