สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กชายจิตรภาณุ  ศรีทิพย์
 
1. นางกิตติมา  เทพรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 63 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาวีระ
 
1. นางนฤมล  สายสุนทรวัฒนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงบุหงัน  ไชยศรี
 
1. นางสาวพิมพ์พา  เชิงขุนทด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  แก้วขาว
 
1. นางนฤมล  สายสุนทรวัฒนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ปิยางสุ
 
1. นางสาวธารีรัตน์  อยู่ในศีลธนากร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายทิวากร  หอมจิตต์
 
1. นางขนิษฐา  จิตตยานันต์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นพสูงเนิน
 
1. นางพิกุล  สุภารัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ธาตุธนะ
 
1. นางพิกุล  สุภารัตน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับไทยดี
 
1. นางพิกุล  สุภารัตน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายชาญวิทย์  สอวงษ์
2. เด็กหญิงลลิตา  กืกทอง
3. เด็กหญิงอนัญญา  ถมคำ
 
1. นางสาวพิมพ์พา  เชิงขุนทด
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนภูมิ  ฉิมพาลี
2. เด็กชายปฏิวัติ  แสงชัย
 
1. นางสาวพิมพ์พา  เชิงขุนทด
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แสวงพันธ์
 
1. นางสาวนวลปราง  หอมวิเศษ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ใจดี
2. เด็กหญิงนภัสสร    เทพอาษา
 
1. นายพรศักดิ์  เวนะนุช
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สอวงษ์
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทะกุล
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สายมงคล
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายศรายุทธ  พูลศรี
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงกิ่งกาญน์  เสนาพิทักษ์
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญหล้า
3. เด็กหญิงสุชาดา  กรุมรัมย์
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
2. นายพรศักดิ์  เวนะนุช
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 31 1. เด็กหญิงกาญจน์ประภา  อ้นป้อม
2. เด็กหญิงปานธินี  หาระกุล
3. เด็กหญิงพรธิดา  ศรีจันทะ
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
2. นางสาวชนาภัทร  แก้วตอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิด  ชาติ
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายจตุรงค์  บัวรัตน์
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วิลาชัย
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง 4 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุระภี
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปาร์ลี  สีทับทิม
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลพล  ใจสมัคร
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิสรา  ยงหวาน
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 32 1. เด็กชายกฤษฎา  บุตรสาลี
2. เด็กหญิงณฐมน  ศรีทอง
3. เด็กชายธรานนทร์  กมบัวภา
4. เด็กหญิงภาวิดา  เสาวคนธ์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ใจดี
6. เด็กหญิงเนทิตา  นพวงษ์
 
1. นายพรศักดิ์  เวนะนุช
2. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงดาวลี  จันบุปผา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีนวน
3. เด็กหญิงวนิดา  ลาโลด
 
1. นายมนุษย์  มนูญศักดิ์
2. นางสาวพิมพ์พา  เชิงขุนทด
 
29 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงศิลามณี  อาจวงษ์
2. เด็กหญิงสุริย์นิภา  ศรีพัตร
 
1. นายมนุษย์  มนุญศักดิ์
2. นางสาวลาวัล  สุบิน
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เลสัก
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  เกื้องิ้ว
 
1. นางสาวลาวัล  สุบิน
 
31 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 1. เด็กชายณัฐพล  บางขุนทด
2. เด็กชายเอกราช  ศรีสุลัย
 
1. นางสาวลาวัล  สุบิน
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 41 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีคุ้ม
2. เด็กชายธีรพงษ์  ธรรมเสนา
3. เด็กชายอนาวิล  พงษ์ทองเจริญ
 
1. นางชนาภัทร  แก้วตอง
2. นางสาวภัทรศิริ  สุขสมบูรณ์
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 40 1. เด็กหญิงธนภรณ์   แก้มทอง
2. เด็กชายพงศกร  ทองนุ่ม
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ถาวงศ์
 
1. นางสมถวิล  บุตรงาม
2. นางลำแพน  นวมนุ่มนวล
 
34 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 41 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคงปราโมท
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดอนแสง