สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิชา  แก้วรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวิกา  คงสบาย
3. เด็กชายพัฒนพงศ์  ศรีชัย
4. เด็กชายภูวนาท  ปุริมาตัง
5. เด็กหญิงเสาวิตรี  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีบัวระบาล
2. นางสาวกิตติมา  พุมมา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงวราพร  ศรีชัย
 
1. นางสาวกิตติมา  พุมมา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายอดิศร  แก่นฝาง
 
1. นางหนึ่งฤทัย  เสาเอี่ยม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.25 ทอง 9 1. เด็กชายราชภูมิ  เฉวียงวงศ์
2. เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณรักษ์
3. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณรักษ์
 
1. นางเกษมศรี  ตินตะบุระ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พูลเกษร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อ่อนประสป
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คงสบาย
3. เด็กชายอิศเรศ  เสี้ยวสกุล
 
1. นางหนึ่งฤทัย  เสาเอี่ยม
2. นางสาวทิพวรรณ  อบเชย
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงดวงมณี  เงินวิเศษ
2. เด็กหญิงปีใหม่  -
3. เด็กหญิงสุวิมล  หงษ์พรม
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีรักษา
2. นางนุชรีย์  ทรงสง่า