สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 26 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อ่อนประสป
 
1. นางสาววิยะดา  นาคสิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ป๋านโสด
2. เด็กหญิงวิสาขา  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงเจวาลิน  ทองเลี่ยม
 
1. นางสาววิชญาพร  ไชยพร
2. นางสาวชุติพันธุ์  ภูคดหิน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรณิกา  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญเฮ้า
3. เด็กชายชินบุตร  ฉิมพลี
4. เด็กหญิงณัฐวิกา  คงสบาย
5. เด็กหญิงพิมพิไลย์  หินอ่อน
6. เด็กหญิงภานุมาศ  วันทอง
7. เด็กหญิงราตรี  แวมประชา
8. เด็กหญิงวราภรณ์  งันขุนทด
9. เด็กหญิงวิสาขา  ธรรมนาม
10. เด็กหญิงศศิประภาภรณ์  เจตะสานนท์
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีเสวก
12. เด็กหญิงศิริปราง  ศักดิ์เจริญ
13. เด็กชายสิรวิชญ์  แต้มสันเทียะ
14. เด็กหญิงอุษา  สาโสภา
15. เด็กหญิงเมธาวดี  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางเกษมศรี  ตินตะบุระ
2. นางสาวกิตติมา  พุมมา
3. นางรัตนา  เบ็งทอง
4. นางสาวทิพวรรณ  อบเชย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณรักษ์
2. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณรักษ์
 
1. นางรัตนา  เบ็งทอง
2. นางสาวทิพวรรณ  อบเชย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันยาพร  ไตรพรหม
2. เด็กหญิงนนลณีย์  สิทธิโชคเจริญ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  โสภารักษ์
 
1. นางภัชธชา  โรจนสิรี
2. นางสาวดาริกา  แก้วมุกดา
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลธิดา  พามี
2. เด็กชายภานุ  หล้าสวัสดิ์
 
1. นางสาวชุติพันธุ์  ภูคดหิน
2. นางสาวบริมาส  ศิริตรานนท์
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 24 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  แต้มสันเทียะ
 
1. นางสาวบริมาส  ศิริตรานนท์
2. นางสาวชุติพันธุ์  ภูคดหิน
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 41 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  มาราช
2. เด็กชายณัชฏ์ชนัน  ขวัญแก้ว
3. เด็กชายเมธิชัย  ประสงค์กิจ
 
1. นางนุชรีย์  ทรงสง่า
2. นางสาวนิภาพร  ศรีรักษา
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงสุมินตรา  อ่ำชูศรี
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีรักษา