สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 69 1. เด็กหญิงนิภา  แก้วขาว
 
1. นางสาวดาริกา  แก้วมุกดา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรณิกา  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญเฮ้า
3. เด็กหญิงฟ้าลดา  นาคีทอง
4. เด็กหญิงราตรี  แวมประชา
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีเสวก
 
1. นางสาวกิตติมา  พุมมา
2. นางเกษมศรี  ตินตะบุระ