สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คงสบาย
 
1. นางสาววิยะดา  นาคสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงปรียา  อ่อนประสป
 
1. นางสาวดาริกา  แก้วมุกดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงวราพร  หวังเจริญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กันเวช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายธีรนัย  แจ้งกระจ่าง
 
1. นางสาวมัณฑนา  ใจเร็ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุดเขตต์  อ้นเงิน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กันเวช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณรักษ์
 
1. นางสาวมัณฑนา  ใจเร็ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายกฤษดา  เนื่องนิกร
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายอิศเรศ  เสี้ยวสกุล
 
1. นางสาวมัณฑนา  ใจเร็ว
2. นางสาววิริยาภรณ์  หงษ์ทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวราพร  หวังเจริญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พูลเกษร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ทับสิงห์
 
1. นางสาวธัญชนก  ติกาพันธ์