สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 69 1. เด็กหญิงนิภา  แก้วขาว
 
1. นางสาวดาริกา  แก้วมุกดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คงสบาย
 
1. นางสาววิยะดา  นาคสิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 26 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อ่อนประสป
 
1. นางสาววิยะดา  นาคสิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงปรียา  อ่อนประสป
 
1. นางสาวดาริกา  แก้วมุกดา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงวราพร  หวังเจริญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กันเวช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายธีรนัย  แจ้งกระจ่าง
 
1. นางสาวมัณฑนา  ใจเร็ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุดเขตต์  อ้นเงิน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กันเวช
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณรักษ์
 
1. นางสาวมัณฑนา  ใจเร็ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายกฤษดา  เนื่องนิกร
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายอิศเรศ  เสี้ยวสกุล
 
1. นางสาวมัณฑนา  ใจเร็ว
2. นางสาววิริยาภรณ์  หงษ์ทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชวนันท์  เกตุรอด
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อร่ามศรี
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวมัณฑนา  ใจเร็ว
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ป๋านโสด
2. เด็กหญิงวิสาขา  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงเจวาลิน  ทองเลี่ยม
 
1. นางสาววิชญาพร  ไชยพร
2. นางสาวชุติพันธุ์  ภูคดหิน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรณิกา  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญเฮ้า
3. เด็กหญิงฟ้าลดา  นาคีทอง
4. เด็กหญิงราตรี  แวมประชา
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีเสวก
 
1. นางสาวกิตติมา  พุมมา
2. นางเกษมศรี  ตินตะบุระ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิชา  แก้วรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวิกา  คงสบาย
3. เด็กชายพัฒนพงศ์  ศรีชัย
4. เด็กชายภูวนาท  ปุริมาตัง
5. เด็กหญิงเสาวิตรี  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีบัวระบาล
2. นางสาวกิตติมา  พุมมา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงวราพร  ศรีชัย
 
1. นางสาวกิตติมา  พุมมา
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรณิกา  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญเฮ้า
3. เด็กชายชินบุตร  ฉิมพลี
4. เด็กหญิงณัฐวิกา  คงสบาย
5. เด็กหญิงพิมพิไลย์  หินอ่อน
6. เด็กหญิงภานุมาศ  วันทอง
7. เด็กหญิงราตรี  แวมประชา
8. เด็กหญิงวราภรณ์  งันขุนทด
9. เด็กหญิงวิสาขา  ธรรมนาม
10. เด็กหญิงศศิประภาภรณ์  เจตะสานนท์
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีเสวก
12. เด็กหญิงศิริปราง  ศักดิ์เจริญ
13. เด็กชายสิรวิชญ์  แต้มสันเทียะ
14. เด็กหญิงอุษา  สาโสภา
15. เด็กหญิงเมธาวดี  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางเกษมศรี  ตินตะบุระ
2. นางสาวกิตติมา  พุมมา
3. นางรัตนา  เบ็งทอง
4. นางสาวทิพวรรณ  อบเชย
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณรักษ์
2. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณรักษ์
 
1. นางรัตนา  เบ็งทอง
2. นางสาวทิพวรรณ  อบเชย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายอดิศร  แก่นฝาง
 
1. นางหนึ่งฤทัย  เสาเอี่ยม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวราพร  หวังเจริญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พูลเกษร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ทับสิงห์
 
1. นางสาวธัญชนก  ติกาพันธ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันยาพร  ไตรพรหม
2. เด็กหญิงนนลณีย์  สิทธิโชคเจริญ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  โสภารักษ์
 
1. นางภัชธชา  โรจนสิรี
2. นางสาวดาริกา  แก้วมุกดา
 
21 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลธิดา  พามี
2. เด็กชายภานุ  หล้าสวัสดิ์
 
1. นางสาวชุติพันธุ์  ภูคดหิน
2. นางสาวบริมาส  ศิริตรานนท์
 
22 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 24 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  แต้มสันเทียะ
 
1. นางสาวบริมาส  ศิริตรานนท์
2. นางสาวชุติพันธุ์  ภูคดหิน
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.25 ทอง 9 1. เด็กชายราชภูมิ  เฉวียงวงศ์
2. เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณรักษ์
3. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณรักษ์
 
1. นางเกษมศรี  ตินตะบุระ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พูลเกษร
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อ่อนประสป
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คงสบาย
3. เด็กชายอิศเรศ  เสี้ยวสกุล
 
1. นางหนึ่งฤทัย  เสาเอี่ยม
2. นางสาวทิพวรรณ  อบเชย
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายภาทิศ  อยู่สบาย
 
1. นางนุชรีย์  ทรงสง่า
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 41 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  มาราช
2. เด็กชายณัชฏ์ชนัน  ขวัญแก้ว
3. เด็กชายเมธิชัย  ประสงค์กิจ
 
1. นางนุชรีย์  ทรงสง่า
2. นางสาวนิภาพร  ศรีรักษา
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงดวงมณี  เงินวิเศษ
2. เด็กหญิงปีใหม่  -
3. เด็กหญิงสุวิมล  หงษ์พรม
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีรักษา
2. นางนุชรีย์  ทรงสง่า
 
28 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงสุมินตรา  อ่ำชูศรี
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีรักษา