สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวรรณดี  เจียมศิริ
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินทรวิเชียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงอวัสดา  แสนภูวา
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินทรวิเชียร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงนาน  กลัดแกล้วกล้า
 
1. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงธยาดา  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงอภิณห์พร   ศรีเกลื่อนกิจ
 
1. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส
2. นางอ้อยทิพย์  อินทรวิเชียร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุส  เมืองลาด
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เมืองวงษ์
3. เด็กชายรัตนทัต  ชูนวล
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายอดิศร  บุญล้ำ