สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงฤหทยา  บุตรศรี
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินทรวิเชียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงแหวว  กลัดแกล้วกล้า
 
1. นางอ้อยทิพย์   อินทรวิเชียร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายธวัลสิธฌ์  สาเกทอง
2. เด็กชายภีรภัทร  สอนศรี
 
1. นายชาตรี  คำตา
2. นายคนอง   มั่นคง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยวงค์
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.5 เงิน 28 1. เด็กหญิงเจตษ์ปรียา  สังวาลย์เล็ก
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงปาณิศา  บุญเมือง
2. เด็กหญิงมัณฑนา   กลัดแกล้วกล้า
 
1. นายคนอง   มั่นคง
2. นายชาตรี  คำตา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงประกายเพชร  พินิจนันต์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สวัสดี
 
1. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส
2. นางอ้อยทิพย์  อินทรวิเชียร
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 25 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงวนิดา  พุ่มศิริ
3. เด็กชายอัศวิน  กลัดแกล้วกล้า
 
1. นางประไพ   พรหมประเสริฐ
2. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส