สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กชายนภัทร  เวชสุทัต
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินทรวิเชียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพรอนัน  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ขุนทอง
 
1. นางอ้อยทิพย์   อินทรวิเชียร
2. นายอดิศร  บุญล้ำ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายจักรี  ภูหลง
2. เด็กหญิงนารี  สาเกทอง
3. เด็กหญิงสรรษิตา  บุญเมือง
 
1. นายอดิศร  บุญล้ำ
2. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส