สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายณัฐชนน  สาเกทอง
 
1. นางกรกมล  จันทร์สุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายยุทธพงษ์  เจริญสุข
 
1. นางกรกมล  จันทร์สุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายธนกฤต  สำอางค์อินทร์
 
1. นางกรกมล  จันทร์สุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายก้องภานุ  รื่นภาคแดน
 
1. นางกรกมล  จันทร์สุข
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายปฏิพล   ไกรชมสม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  พิมพ์จันทร์
 
1. นายชาตรี  คำตา
2. นายคนอง  มั่นคง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายจิราวุฒิ  อยู่คง
2. เด็กชายสุเมธ  โสมแสน
 
1. นายชาตรี   คำตา
2. นายคนอง  มั่นคง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายเว็ท  กลัดแกล้วกล้า
 
1. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายยุทธนันท์  เจริญสุข
 
1. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส