สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กชายนภัทร  เวชสุทัต
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินทรวิเชียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวรรณดี  เจียมศิริ
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินทรวิเชียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงฤหทยา  บุตรศรี
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินทรวิเชียร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงแหวว  กลัดแกล้วกล้า
 
1. นางอ้อยทิพย์   อินทรวิเชียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงอวัสดา  แสนภูวา
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินทรวิเชียร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพรอนัน  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ขุนทอง
 
1. นางอ้อยทิพย์   อินทรวิเชียร
2. นายอดิศร  บุญล้ำ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายณัฐชนน  สาเกทอง
 
1. นางกรกมล  จันทร์สุข
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายยุทธพงษ์  เจริญสุข
 
1. นางกรกมล  จันทร์สุข
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายธนกฤต  สำอางค์อินทร์
 
1. นางกรกมล  จันทร์สุข
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายก้องภานุ  รื่นภาคแดน
 
1. นางกรกมล  จันทร์สุข
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายปฏิพล   ไกรชมสม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  พิมพ์จันทร์
 
1. นายชาตรี  คำตา
2. นายคนอง  มั่นคง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายธวัลสิธฌ์  สาเกทอง
2. เด็กชายภีรภัทร  สอนศรี
 
1. นายชาตรี  คำตา
2. นายคนอง   มั่นคง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายจิราวุฒิ  อยู่คง
2. เด็กชายสุเมธ  โสมแสน
 
1. นายชาตรี   คำตา
2. นายคนอง  มั่นคง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยวงค์
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.5 เงิน 28 1. เด็กหญิงเจตษ์ปรียา  สังวาลย์เล็ก
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงปาณิศา  บุญเมือง
2. เด็กหญิงมัณฑนา   กลัดแกล้วกล้า
 
1. นายคนอง   มั่นคง
2. นายชาตรี  คำตา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงนาน  กลัดแกล้วกล้า
 
1. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายเว็ท  กลัดแกล้วกล้า
 
1. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงธยาดา  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงอภิณห์พร   ศรีเกลื่อนกิจ
 
1. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส
2. นางอ้อยทิพย์  อินทรวิเชียร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงประกายเพชร  พินิจนันต์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สวัสดี
 
1. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส
2. นางอ้อยทิพย์  อินทรวิเชียร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายยุทธนันท์  เจริญสุข
 
1. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายจักรี  ภูหลง
2. เด็กหญิงนารี  สาเกทอง
3. เด็กหญิงสรรษิตา  บุญเมือง
 
1. นายอดิศร  บุญล้ำ
2. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุส  เมืองลาด
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เมืองวงษ์
3. เด็กชายรัตนทัต  ชูนวล
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายอดิศร  บุญล้ำ
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 25 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงวนิดา  พุ่มศิริ
3. เด็กชายอัศวิน  กลัดแกล้วกล้า
 
1. นางประไพ   พรหมประเสริฐ
2. นางสาวยินดี  ฉ่ำสดใส