สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรัตน์  สวัสดี
 
1. นางสาวกันต์สินี  นิชสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 25 1. เด็กชายณัฐพล  ศรศรี
 
1. นางนุชศรา  สุดใจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  จิรเมฆ
2. เด็กหญิงอรัญญาณี  ทองกา
 
1. นางวันทนา  มุลเมืองเเสน
2. นางสาวศศิธร  พานิช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศพัทธ์  อินทร์นาง
2. เด็กชายสายชล  ผลเจริญ
 
1. นายกิตติศักดิ์  เเสงสว่าง
2. นางสาวยุพิน  ใจตรง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  หล้าสวย
2. เด็กชายอาทิตย์  ปาวารี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เเสงสว่าง
2. นางสาวยุพิน  ใจตรง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแก้วกัลยา  เหมือนเพชร
 
1. นางสาวปาริชาติ  สันติเลขวงษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงหาญณรงค์  กิ่งเมือง
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จงใจรักษ์
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จงใจรักษ์
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกรกช  สงสะอาด
2. เด็กชายคมสันต์  หมายหาทอง
3. เด็กชายจักรรินทร์  ปราดเปรื่อง
4. เด็กชายลิขิต  พมอนพล
5. เด็กชายสุชานนท์  ชมชื่น
6. เด็กชายเจนภพ  เเพนลา
 
1. นางสาวสกาวเดือน  น้อยอุดม
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ทาตุ๊
2. เด็กชายศิรวิทย์  แก่นชัยภูมิ
 
1. นางทิวาพร  ท้าวคำ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.38 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติยา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จงใจรักษ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์มนตรี
4. เด็กชายสัตยา  หอมบุญ
5. เด็กหญิงอภัสร  หมึกประเสริฐ
6. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นางจำลอง  อินกล่ำ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายชลชาติ  ศรีทัพไท
2. เด็กชายสถาพร  ทวีชาติ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  นภาโชติ
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
2. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค