สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เเก่นชัยภูมิ
 
1. นางสาวภาวินี  เพ็งมาวัน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  กันทะวงศ์
2. นางสาวปราญชลี  ศิลปรายะ
3. นางสาวอินทิรา  ผาทองที
 
1. นางวันทนา  มุลเมืองแสน
2. นางสาวศศิธร  พานิช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยานนท์  พลอยงาม
2. เด็กชายศราวุธ  วงศ์วิจิต
 
1. นายกิตติศักดิ์  เเสงสว่าง
2. นางสาวยุพิน  ใจตรง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายพงศภัค  ผาบสิมมา
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สาธุ
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  บุตรเพร็ช
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71.5 เงิน 31 1. เด็กหญิงปัทมา  ภูเขียว
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงทัตพร  คำนุช
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เถื่อนดา
3. เด็กหญิงวิภาลัย  เชียมขุนทด
4. เด็กหญิงสุดใจ  พิมพ์พา
5. เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทัศนสนวิจารณ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงธิดา  นิลจรัส
2. เด็กชายเกตุมณีกาญจน์  จันทึก
 
1. นางทิวาพร  ท้าวคำ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายนพนัย  ชัยวงศ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ชินวงศ์
3. เด็กหญิงอังคณา  รักษาเงิน
 
1. นางจำลอง  อินกล่ำ
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงพนิตพร  วิงวอน
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูนามูล
3. เด็กหญิงอลิชา  พุทธะครู
 
1. นางสาวศศิภรณ์  เชื้อสีดา